Samel.EdU

Ako z myšlienky urobiť úspešný projekt (úvodný workshop)

Úvodný workshop v systéme vzdelávania v oblasti inovácií
Najčastejšie skloňovaným slovom posledného obdobia biznis sféry na svete, Slovensko nevynímajúc, je ono nepríjemné slovo – kríza. „Cítiť“ ho v podnikaní, ale aj každodennom živote.
Skloňujú sa aj slová inovácia, inovácie. Pod inováciami  rozumieme drobné zmeny, ktoré vedú k väčšiemu finančnému zárobku firmy ale aj náročné investície, ktoré môžu mať zásadný vplyv na chod firmy v budúcnosti. 
Inovuj alebo zomri je imperatív doby !!!
Medzi úspechom a neúspechom rozsiahlejších inovácií je tenká čiara, preto nie je nič tak dôležité ako správne zvládnutie celého cyklu inovácií, (1. Výber problému, 2. Analýza stavu a príčin, 3. Generovanie nápadov, 4. Výber najlepších riešení, 5. Schvaľovanie, 6. Realizácia - projekt).
Jedinou spoľahlivou cestou ako uspieť je inovácia s adresným zameraním na vytvorenie hodnoty pre vybraného zákazníka, či cieľovú skupinu. Zapojenie všetkých pracovníkov firmy do inovačného procesu znásobuje pravdepodobnosť úspechu.

Prínosy workshopu:
Workshop Vám otvorí novú dimenziu a poskytne odlišný uhol pohľadu na inovácie. Získate neoceniteľné rady, oboznámite sa s najdôležitejšími postupmi pri štartovaní inovačných projektov a nevyhnutnými predpokladmi ktoré vedú k úspechu inovácii.

Cieľová skupina:
Workshop je určený vedúcim pracovníkom, resp. pracovníkom zodpovedným za rozvoj firiem, projektovým manažérom, stratégom, vedúcim a členom inovačných tímov, všetkým, ktorí chcú dobre pripraviť svoje inovačné zámery, úspešne ich presadiť, ale aj realizovať prostredníctvom projektov.

Metodika kurzu:

Teoretický výklad o systéme riadenia inovácii je obmedzený na nevyhnutné minimum.
80% vzdelávacieho času tvorí Case study vybranej firmy a zážitkové cvičenia.
Jadrom workshopu je osvojenie si postupov dôležitých pre úspech inovácií.

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný bezplatné video výstupy k predmetnej téme
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp

Vyučovacie jazyky:
 slovenský jazyk
 anglický jazyk
Časový Rozsah:
1 deň / 8 hod

Obsahová náplň workshopu
 Systém riadenia inovácií a firemná kultúra
 Predstavenie a analýza „case study“  konkrétnej firmy.
 Exekutívne sponzorstvo a inovácie
 Kde vzniká Wow efekt a konkurenčná výhoda
 Ako nastaviť ekonomické ukazovatele návratnosti inovácií.
 Ako vyberať z viacerých variantov možných riešení
 Riadenie ľudskej stránky inovácií
 Dobré rady

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Od myšlienky k úspešnému projektu