Samel.EdU

Buy-in, predaj zmien cieľov a rozhodnutí - praktické postupy

Východiská:
Súčasné podnikanie a riadenie sa vyznačuje častými a náhlymi zmenami vonkajšieho aj vnútorného
prostredia, zložitými komunikačnými o kooperačnými vzťahmi a veľkým množstvom
dôležitých rozhodnutí v každodennej práci.
V praxi mnohých firiem bol vytvorený celý rad manažérskych nástrojov, ktoré možno jednoducho
a účinne pri predaji zmien cieľov a rozhodnutí vo Vašej firme, a to bez použitia zložitých
softvérových nástrojov.

Charakteristika kurzu:
Dôkladné poznanie problematiky predaja cieľov a rozhodnutí umožní manažérom urýchliť
rozhodovací proces smerom nahor alebo k zákazníkovi.

Kurz je vhodný:
Pre podnikateľov, manažérov, vedúcich projektov a vedúcich projektových tímov

Profil absolventa:
Vie aplikovať technológiu vnútorného predaja zmien a rozhodnutí
Vie aplikovať teóriu obmedzení v praxi
Uvedomuje si rozdiely medzi vonkajším a vnútorným predajom
Vie správne identifikovať jednotlivé vrstvy odporu a k nim konštruovať stromy súčasnej
a budúcej reality, stromy prechodu a stromy predpokladov;
Vie využiť rôzne štýly ovplyvňovania;
Vie využívať v praxi mapy vplyvu.

Metodika kurzu:
Teoretický výklad obmedzený na nevyhnutné minimum.
Jadrom kurzu je riešenie praktických problémov, modelových aj reálnych situácií z praxe.
Účastníci kurzu majú možnosť podieľať sa na výbere problémov, na ktorých bude vysvetľovaná
aplikácia jednotlivých postupov. Súčasťou metodiky je aj využitie „Teórie obmedzení“ pre oblasť
logického myslenia.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Od myšlienky k úspešnému projektu