Samel.EdU

Kritické myslenie pre pokročilých - sumarizačný webinar

Cena tohto sumarizačného webinara je 50 Eur. Pri objednaní všetkých 3 skvelých webinárov zaplatíte len 99 Eur. Získate tým aj  prístup ku všetkým 38 záznamom webinarov s viac ako 750 video záložkami.


Dátum realizácie: 
štvrtok 22.11.2018 o 18 hod (realizovaný bude off line záznam)

Odborný garant:
Pán profesor Jozef Hvorecký, CSc. Vzdelanie: Matematika (Mgr. 1969), Programovanie (PhD. 1978)
Prax: 17 univerzít v 12 štátoch (vrátane Indie, Papuy Novej Guiney, Mexika a Macaa)
V súčasnosti:
Profesor – Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Honorary Lecturer - University of Liverpool
Bloger: https://blog.etrend.sk/jozef-hvorecky.html

Sumarizačný komerčný webinar
Vo webinari sa budeme venovať najčastejším typom chýb pri individuálnom a skupinovom rozhodovaní s cieľom minimalizovať ich počet. „Minimalizovať“ znamená znížiť ich výskyt – ich úplné vylúčenie je úplne vylúčené. Zodpovieme aj na otázky z predchádzajúcich webinarov. 

Anotácia zrealizovaného webinara 1 - Úvod
Pod kritickým myslením rozumieme uplatnenie vedomostí, zručností a štandardných logických postupov v procese pozorovania dejov, získavania údajov, analýzy, vyhodnocovania, ich prezentovania výsledkov a komunikácie s ich prijímateľmi. Z hľadiska jednotlivca ide o vedomý a cieľavedomý  proces tvorby úsudkov, ktorý ústi do interpretovania prijímaných údajov, ich analýzy a syntézy s cieľom hodnotiť ich a vytvárať na ich základe nové poznatky.  V zásade to znamená, že kriticky mysliaci jedinec musí ovládať nielen kritériá spoľahlivosti prijímaných údajov (poznatkov), ale byť zároveň schopný posudzovať oprávnenosť a kvalitu vlastných záverov a tvrdení.  

Najznámejšou metódou rozvoja kritického myslenia je sokratovský dialóg. Pri jeho získavaní je dôležité zautomatizovať si nasledujúce skupiny otázok. Kvôli ľahšej predstave uvádzame aj typické príklady otázok patriacich do nich.

Anotácia zrealizovaného webinara 2 – Individuálne rozhodovanie 
Z univerzitných prednášok sa dozviete, že prijímanie rozhodnutí je racionálny proces, ktorý sa začína zisťovaním faktov, vypracovaním alternatív, vyhodnotením tej najlepšej, jej realizáciou a následným hodnotením jej účinnosti. Keby to tak naozaj vždy  bolo, už by sme žili v raji. V skutočnosti sa manažéri často rozhodujú bez relevantných údajov (ich časť ani nemôžu v danej chvíli poznať, napríklad úrokové sadzby o tri roky), v časovom strese (údaje by sa možno dali zohnať, ale trvalo by to pridlho) a s ohľadom na osobné preferencie (kvôli ktorým vidia takú skutočnosť, akú si želajú vidieť, nie takú, aká je).

Anotácia zrealizovaného webinara 3 - Kritické myslenie v skupinách 
Príslovie „Viac hláv viac rozumu“ treba brať s rezervou. Keby bolo pravdivé, dav by sa musel správať rozumnejšie ako ktorýkoľvek jedinec v ňom. O tom, že skôr opak je realitou, asi nikto nepochybuje.
V prednáške sa preto budeme venovať skupinovému rozhodovaniu. Vysvetlím jeho výhody a nevýhody, naznačím aj stratégie zostavovania tímov tak, aby výsledok ich aktivity bol optimálny. Ukážem, prečo je napríklad dobré mať v skupine „diablovho advokáta“ aj napriek tomu, že jeho úloha je nevďačná a nie každý je ochotný prevziať ju. 

Komu je určená téma: 
Podnikateľom, Projektovým manažérom, učiteľom, širokej verejnosti 

Disponibilné vstupy záznamy webinarov pred zahájením: 
Rozvoj Kritického myslenia 
Chyby v rozhodovaní a prijímaní riešení 
Viac hláv neznamená vždy viac rozumne 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.