Samel.EdU

Manažment záujmových skupín – praktické riešenia

Východiská:
V súčasnej dobe pre efektívne fungovanie manažérskych rozhodovacích procesov je nevyhnutné
poznanie vzťahov medzi firmou a externým prostredím, napr. firma – zákazník, firma – dodávateľ, firma – akcionár a pod.
Tak isto je pre manažérsky rozhodovací proces dôležité uvedomenie si vzťahov vo vnútri vlastnej firmy a to vzťahoch formálnych aj neformálnych. Len na základe dostatočného poznania týchto vzťahov môže sa manažér správne eliminovať nepriaznivé vplyvy, pozitívne využiť vplyvy vonkajšieho i vnútorného prostredia a tak úspešne dosiahnuť stanovený cieľ.

Charakteristika workshopu:
Využitie manažmentu záujmových skupín umožní manažérom:
· Zhodnotiť interné a externé prostredie a uvedomovať si ich význam pre záujmy samotnej
firmy.
· Identifikovať externé a interné záujmové skupiny a ich záujmy;
· Efektívne využiť myšlienkové nástroje pre prácu so zákazníkmi s cieľom dosiahnuť
win-win riešenie.
· Zosúlaďovať záujmy záujmových skupín a určovať ich priority.

Workshop je vhodný:

Pre podnikateľov, manažérov, vedúcich projektov a vedúcich projektových tímov

Profil absolventa:
· Vie segmentovať záujmové skupiny
· Vie správne identifikovať záujmy záujmových skupín
· Vie komunikovať a prijať správne kroky na zvládnutie záujmov záujmových skupín
· Vie vytvárať mapy vplyvu
· Vie správne používať štýly ovplyvňovania
Metodika workshopu:
Súčasťou metodiky je aj „Theory of constraints“ pre oblasť logického myslenia.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Od myšlienky k úspešnému projektu