Samel.EdU

Manažment znalostí a Riadenie zmien

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.


pán Josef Hajkr pre Vás pripravili skvelý webinar

Dátum realizácie: 
utorok  2.10.2019 o 18 hod,

Obsah:
Nie tak dávno sa manuálna sila, rutina a zručnosť cenili vyššie ako poznatky. Tento celospoločenský postoj logicky vyplýval z nízkeho počtu pracovných pozícií, ktorých náplň sa behom ľudského života menila. Tvorivý prístup k výkonu povolania bol výnimočný a nie príliš podporovaný, takže inovatívne riešenia, ktoré títo jedinci vytvorili, sa spravidla ich odchodom stratili.Dnes je situácia opačná. Kritickú úlohu pri vzniku a udržateľnosti firiem hrajú inovácie, t. j. schopnosť  vytvárať produkty využívajúce nové poznatky, urýchlene ich uvádzať do výroby a pravidelne ich inovovať.  Preto je dôležité naučiť sa využívať vedomosti ako zdroj prosperity firiem a organizácií – inak nemáme šancu byť úspešný.

Moderné firmy rozvíjajú poznatky svojich pracovníkov cez oddelenia rozvoja ľudských zdrojov. Organizácie postavené na znalostnom manažmente však chápu problematiku všeobecnejšie – ako plošnú stratégiu, ktorá riadi zber, uchovávanie a šírenie poznatkov všetkým, ktorí ich dokážu v rámci organizácie efektívne využiť. Vzniká pojem znalostného pracovníka – pracovníka, ktorý „zarába myslením“. Len firma, v ktorej sú na kľúčových pozíciách znalostní pracovníci, sa dokáže adaptovať meniacemu sa prostrediu a má teda dlhodobú perspektívu. Ideálom je taká učiaca sa organizácia v ktorej je vzdelávanie sa a inovovanie procesov integrálnou súčasťou jej stratégie.

Webinar je vhodny pre:
Každého, komu záleží na osobnom rozvoji,
Každého, kto sa chce stať kvalitným znalostným pracovníkom,
Zástupcov firiem, ktorí chcú získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň zhodnotenia vedomostí ich pracovníkov,
Zástupcov firiem, ktorí chcú budovať učiacu sa organizáciu prostredníctvom siete znalostných pracovníkov.