Samel.EdU

Rozvoj kritického myslenia

s pánom univerzitným profesorom Jozefom Hvoreckým sme  pre veľký záujem pripravili voľné pokračovanie webinara  z 1.3.2018 

Dátum realizácie: 
2.3.2018 o 18 hod

Anotácia: 
Pod kritickým myslením rozumieme uplatnenie vedomostí, zručností a štandardných logických postupov v procese pozorovania dejov, získavania údajov, analýzy, vyhodnocovania, ich prezentovania výsledkov a komunikácie s ich prijímateľmi. Z hľadiska jednotlivca ide o vedomý a cieľavedomý  proces tvorby úsudkov, ktorý ústi do interpretovania prijímaných údajov, ich analýzy a syntézy s cieľom hodnotiť ich a vytvárať na ich základe nové poznatky.  V zásade to znamená, že kriticky mysliaci jedinec musí ovládať nielen kritériá spoľahlivosti prijímaných údajov (poznatkov), ale byť zároveň schopný posudzovať oprávnenosť a kvalitu vlastných záverov a tvrdení.  

Najznámejšou metódou rozvoja kritického myslenia je sokratovský dialóg. Pri jeho získavaní je dôležité zautomatizovať si nasledujúce skupiny otázok. Kvôli ľahšej predstave uvádzame aj typické príklady otázok patriacich do nich.

§  Vyjasňujúce otázky: Čo máte na mysli pod X? Čo považujete za podstatu svojho tvrdenia? Ako X súvisí s Y? Môžete mi to bližšie vysvetliť?

§  Otázky na pôvod problému: Čo vás viedlo k tejto otázke? Dokážete problém rozdeliť na časti? Povedie riešenie k ďalším problémom?

§  Otázky overujúce predpoklady: O čom vieme, že určite platí? Ako si platnosť predpokladu overíme? Platí predpoklad za každých okolností?

§  Otázky vzťahujúce sa na kvalitu uvažovania a vyhodnocovania podkladov: Viete uviesť príklad? Máme dosť dôvodov si to myslieť? Ktoré údaje a zistenia hovoria v náš prospech/neprospech? Ako si vieme jednoduchým spôsobom overiť správnosť našich záverov?

§  Otázky overujúce dôvody pochybností: Odkiaľ sa vzalo toto tvrdenie? Aký celkový vplyv môžu mať zistené, ale neoverené tvrdenia?

§  Otázky na overovanie dôsledkov záverov: Čo vyplýva z našich záverov? Ak to platí, čo iné ešte bude platiť? Aký bude výsledný efekt? Existuje iná alternatíva?

§  Otázky na názory a perspektívy: Čo tak sa na to pozrieť z inej strany? Aké protiargumenty môžu mať oponenti? Ako sformulovať protinázor?

Počas webinára budeme na konkrétnych príkladoch ilustrovať, ako sa uvedené zásady kritického myslenia prakticky aplikujú. 


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.