Samel.EdU

Výber riešení

Charakteristika kurzu:
Inovuj alebo zomri je imperatív doby !!!
Inovácia je aj drobná zmena, ktorá vedie k väčšiemu finančnému prietoku firmy.
Zapojenie všetkých pracovníkov do riešenia aktuálnych problémov firiem je zárukou úspešnosti
firmy. Medzi úspechom a neúspechom rozsiahlejších inovácií je tenká čiara, preto nie je nič tak
dôležité ako zvládnutie celého cyklu inovácií, ( 1. Výber problému,2a. Zber podnetov,
3a. Analýza stavu, 3b Analýza príčin, 4. Generovanie nápadov, 5. Výber najlepších riešení,
6. Schválenie, 7. Realizácia ).
Vo konvergentnej fáze je dôležité vybrať najlepšie riešenie a nastaviť správne kritéria.
Rovnako tak aj pripraviť aplikačné nástroje.

Kurz je vhodný:
Pre manažérov všetkých úrovní riadenia, vedúcich projektov a projektových tímov, všetkých,
ktorí sa chcú efektívne pracovať a prispieť k rozvoju firmy.

Prínosy pre firmu:
Účastníci poznajú a vedia:
· Predpoklady na zapojenie čo najširšieho počtu ľudí do riešení nežiaducich javov vo firme.
· Technológiu výberu najlepších riešení.
· Nastaviť kvantitatívne kritéria pre výber riešení.
· Vytvoriť zjednodušené modely pre realizáciu vybraných riešení.

Metodika kurzu:
Teoretický výklad o inováciách a konvergentnej fáze je obmedzený na nevyhnutné minimum.
80% vzdelávacieho času tvoria zážitkové cvičenia.
Jadrom kurzu je osvojenie si postupov pri výbere a realizácii riešení konkrétnych tém pre odberateľa.

Časový Rozsah:
1 deň / 8 hod

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný bezplatné video výstupy k predmetnej téme.
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp.

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Od myšlienky k úspešnému projektu