Samel.EdU

Hranie rolí a jeho problematika 2

HRANIE ROLÍ V EDUKÁCIÍ
ROLE-PLAYING IN EDUCATION

Ján Lehocký

Ján Lehocký, M.A., MBA, jan.lehocky1990@gmail.com

Abstract: The article provides information on the possibility of role playing in education, and what the entrepreneur or school management should focus on when raising awareness of the service or educational opportunities. With the help of professional publications, it is possible to look more deeply at how to effectively guide the participant into the role or possibility of preparing simulations related to LARP. With the help of the article, it is possible to simplify entering the market with a new service or create the possibility of education, and keep in mind the context that the entrepreneur or school management will encounter.

Abstrakt: Článok informuje o možnostiach hrania rolí vo vzdelávaní a o tom, na čo by sa mal podnikateľ, či vedenie školy zamerať pri zvyšovaní povedomia o službe alebo vzdelávacích možnostiach. Pomocou odborných publikácií sa možno hlbšie pozrieť na to, ako efektívne naviesť účastníka do roly alebo možnosti prípravy simulácií súvisiacich s LARPom. Pomocou článku je možné zjednodušiť vstup na trh s novou službou či vytvoriť možnosť vzdelávania a mať na pamäti súvislosti, s ktorými sa podnikateľ či vedenie školy stretne.

Keywords: LARP, Live action role playing, Issues of LARP, role-playing, Risks, education,

JEL Classification: Z00 General

ÚVOD / INTRODUCTION

The article provides information on the possibility of role playing in education, and what the entrepreneur or school management should focus on when raising awareness of the service or educational opportunities. With the help of professional publications, it is possible to look more deeply at how to effectively guide the participant into the role or possibility of preparing simulations related to LARP. With the help of the article, it is possible to simplify entering the market with a new service or create the possibility of education, and keep in mind the context that the entrepreneur or school management will encounter.

1.           Hranie rolí v edukácií

Problém je definovaný vo využití služby LARP v edukatívnom a akademickom prostredí. Dáta sú zozbierané z internetového prostredia odborných prieskumov. Vybrané boli najrelevantnejšie s preukázaním možností využitia služieb hrania rolí v edukatívnom a akademickom prostredí. Najrelevantnejšia možnosť využitia zberu dát sa javí experimentácia s respondentmi na živých ukážkach a uskutočnenie služieb v akademickom prostredí. Táto možnosť je limitovaná kvôli pandemickým opatreniam, kvôli ktorým neboli možné experimentácie na školách, zvýšenie povedomia a možnosti preukázania výsledkov na študentoch. Je možné predpokladať, že využitie možnosti edukatívneho LARP-u sa preukáže kladne vo výsledkoch vyššieho zaujatia študenta. Je odporúčané využitie možnosti experimetácie v následnej štúdii, na hĺbkové skvalitnenie a zvýšenie povedomia o službe.

Skúsenosti a znalostí z LARP situácií sú využívané aj vo vzdelávaní. Tieto praktiky je najčastejšie vidieť v nordických a západných krajinách, predovšetkým je možné uviesť príklad vo vzdelávaní v medicíne pre budúcich ošetrovateľov a zdravotné sestry. LARP, teda živé hranie rolí je využívané v praxi pri simuláciách na Texaskej štátnej univerzite ošetrovateľstva (Standiford, 2014, para 3-14). V spomínanej univerzite využívajú simulácie tak realisticky, ako je len možne, záleží na mnohých aspektoch pri realizácií simulácií. Najdôležitejšími aspektmi sú rozpočet školy ako aj kreativita, oddanosť k myšlienke alebo aj adaptabilita fakulty. Zdravotné sesterstvo zahŕňa aj poznávanie, efektivitu a psychomotorické domény učenia. Sestry nemusia byť len technicky zdatné, ale musia mať zvládnutú aj fyzickú koordinovanosť a emočnú inteligenciu. Ku príkladu je možné uviesť nutnosť znalosti zavedenia močového katétra, ale aj nutnosť afektívnych znalosti utešovania smútiaceho pacienta ako aj kognitívne reagovanie na pacientove príznaky a symptómy. Na tieto subsťažnosti sa vyvinuli stupne vzdelávania pod názvom Vernosť reprodukcie v úrovniach malá, stredná a vysoká vernosť. Malá vernosť reprodukcie zahŕňa situácie, kde študenti si zahrajú situácie vyšetrenia pacienta. Jeden študent je pacient a druhý je ošetrovateľ a následne sa vymenia. Stredná vernosť zahŕňa aj využívanie umelých protetík, teda častí tela na saturáciu, inceziu rán a mnoho iného na vernejšie prispôsobenie sa k situáciám. Posledná, tretia úroveň je ošetrovanie pri podmienkach s autentickým robotom. Vyzerá ľudsky a je napojený na prístroje, ktoré zaznamenávajú pulz, krvný tlak, mozgové funkcie a mnoho iného. Reaguje ako človek na liečbu a teda je to verná kópia simulácií. Posledná možnosť je finančné nákladná v hodnote až 60 000 dolárov.

Využitie LARP-u v edukácií je možné rôznymi smermi. Niektoré si vybrali už západné a nordické krajiny. V medicíne sú veľmi využívané, aj keď niektoré sú vysoko nákladné. Bolo by vhodné pri vzdelávaní využiť aj možnosť hrania rolí, kde doktor si vymení pri edukácií rolu so študentom, kde doktor najlepšie vie ako reagovať na liečbu podľa svojich znalostí z vykonávania praktika, teda vie ako pacient reaguje a je to hodnoverná spätná väzba pre študenta. Je dôležité na lepšie vplynutie do role mať pripravené rekvizity, celkové prostredie (simulačné laboratórium, ako je spomínané v štúdií Texaskej univerzity). Zo štúdie vyplývalo, že rekvizity, simulačné laboratórium nie je sto percentným angažovaním sa do role. Simulačné angažmá zahŕňa mnoho aspektov, ktoré musia byť naplnené, aby sa účastník stotožnil s novou identitou. Jeden z aspektov je aj presun (časový). Jedná sa teda o časové posuny, aby napr. v sekcií ošetrovateľstva vedeli účastníci lepšie sa adaptovať na situáciu. Ku príkladu, je pacient v pokročilom štádiu rakoviny, kde sa utešuje pacient. Po nejakom čase nastane časový posun, napr. jedného dňa, kde prichádzajú pokročilé príznaky a ošetrovateľ sa musí v rýchlosti prispôsobiť, nakoľko nie každý ošetrovateľ ma jedného pacienta.

Ku rýchlejšiemu vplynutiu postavy často pomáha aj zvonček, hudba alebo iná zvuková stopa, ktorá signalizuje vstup alebo výstup z role. Štúdia naďalej poukazuje aj na dôležitosť pred-úvodného, úvodného a záverečného slova (pre-briefing, briefing a debrifing). V tomto prípade sa preukáže každá rola a vysvetlia možnosti, postupy a vlastnosti každej role, kde je prvotný vstup do simulácie a vysvetlenia simulácie. Debriefing je uzatvorenie celej simulácie a odovzdanie výsledkov.

Je nevyhnutné mať naplnené čo najvyššom meradle aspekty, ktoré viac navodia realistickosť simulácie a bližšie pripravia študenta na akademickej pôde do reálneho života. Je mnoho subsťažnosti, ktoré musí zhŕňať kvalitné vplynutie do role, čiže stotožnenie sa s výberom role a povahových vlastnosti inej identity. Mať správne prispôsobené prostredie a rekvizity, je len polka cesty ku úspešnému vplynutiu do postavy. Záleží aj na mnohých iných psychických navodení do postavy.

ZÁVĚR / CONCLUSION

Simulácie v akademickej prostredí nie sú nevyhnutné len v sekcií medicíny, ale môžu byť zahrnuté v rôznych oblastiach vzdelávania. Napr. v oblasti manažmentu, kde je možné využiť možnosť simulácie navodenia získania financií na vstup na trh, rôznorodé druhy spolupráce organizácií cez joint-venture, alebo strategické aliancie, porady vedenia až po reštrukturalizáciu organizácie. Je možné, že simulácie dokážu edukovať študenta k lepšiemu kritickému mysleniu, emočnej inteligencií, naučia študenta zručnosti tvorby rozhodnutí. Taktiež simulácie napomáhajú poskytovať zmysluplné vzdelávacie skúsenosti a uľahčuje rozvoj profesionálnej identity.

ZDROJE / REFERENCES

[1] Ali, D.. NASPA Policy and Practice Series. Safe Space and Brave Spaces. 2017.Chicago: National Association of Student Personnel Administration. Publikácia [2017].

[2] Anderson, K.. Storytelling. Thousand Oaks: Rutgers university. 2010. Publikácia [2010].

[3] Beltrán, W.. Yearning fo the Hero Within: Live Action Role Playing as Engagement with Mythical Archetypes. City of Orange: Wyrd Con Campanion, 2013. Publikácia [2013].

[4] Braga, A.. Mind as Medium: Jung, McLuhan and the Archetype. Rio de Janeiro: National Council for Scientific and Technological Development. 2016. Publikácia [4.11.2016].

Banner
Dozviete sa iba od nás