Samel.EdU

Generovanie nápadov

Charakteristika kurzu:
Inovuj alebo zomri je imperatív doby !!! Inovácia je aj drobná zmena, ktorá vedie k väčšiemu
finančnému prietoku firmy.
Každý deň nám prináša rôzne zmeny, ktoré je vhodné riešiť kreatívnym spôsobom.
Zapojenie všetkých pracovníkov do riešenia aktuálnych problémov firiem je zárukou úspešnosti
firmy. Medzi úspechom a neúspechom rozsiahlejších inovácií je tenká čiara, preto nie je nič tak
dôležité ako zvládnutie celého cyklu inovácií. Vo fáze generovania nápadov sa rodia najlepšie
riešenia a wow efekt pre zákazníka, ktorý zabezpečuje vyššiu ako priemernú mieru zisku.

Kurz je vhodný:
Pre manažérov všetkých úrovní riadenia, vedúcich projektov a projektových tímov, všetkých,
ktorí chcú efektívne pracovať a prispieť k rozvoju firmy.

Prínosy pre firmu:
Účastníci poznajú a vedia:
· Predpoklady na zapojenie čo najširšieho počtu ľudí do riešení nežiaducich javov vo firme.
· Použiť vybrané techniky na efektívne riadenie workshopov.
· Vytvoriť nové netradičné pohľady na známu problematiku, ako aj dosahovať
nekonvenčné riešenia bežných problémov.
· Ľahko vytvoriť myšlienkové mapy v bezplatnom SW nástroji

Metodika kurzu:
Teoretický výklad o inováciách a kreativite je obmedzený na nevyhnutné minimum.
80% vzdelávacieho času tvoria zážitkové cvičenia
Jadrom kurzu je osvojenie si postupov na vygenerovanie čo najväčšieho počtu aplikovateľných
riešení reálnej témy odberateľa.

Časový Rozsah:
1 deň / 8 hod

Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp. 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach