Samel.EdU

Myšlienkové nástroje pre projektových manažérov

Východiská:
Súčasné podnikanie a riadenie sa vyznačuje častými a náhlymi zmenami vonkajšieho aj
vnútorného prostredia, zložitými komunikačnými o kooperačnými vzťahmi a veľkým množstvom
dôležitých rozhodnutí v každodennej práci. V praxi mnohých firiem bol vytvorený celý rad
manažérskych myšlienkových nástrojov, ktoré možno jednoducho a účinne použiť aj vo Vašej
firme, a to bez použitia zložitých softvérových nástrojov.

Charakteristika kurzu:
Myšlienkové nástroje pre manažérov predstavujú relatívne jednoduché, zdrojovo nenáročné
pracovné postupy, ktoré sú použiteľné tak v tímovej práci, ako aj v individuálnej. Tieto nástroje
umožňujú:
· prehľadne sa orientovať v spleti zložitých vzťahov a súvislostí ;
· vyťažiť maximum poznatkov z minima nedostatočných, neusporiadaných a občas aj
protirečiacich si informácií;
· interaktívne zainteresovať na riešení situácie rozhodujúcich činiteľov, jednotlivcom aj
záujmové skupiny
· dopracovať sa v relatívne krátkom čase k vyhovujúcemu rozhodnutiu ;
· hľadať a nachádzať nové (neošúchané) argumenty pri prezentácií a presadzovaní
riešenia, pri ovplyvňovaní tvorcov rozhodnutí;
· použiť nové netradičné pohľady na známu problematiku, ako aj dosahovať nekonvenčné
riešenia bežných problémov.

Kurz je vhodný:
Pre podnikateľov, manažérov, vedúcich projektov a vedúcich projektových tímov.
Profil absolventa:
· Vie aplikovať technológiu vnútorného predaja zmien a rozhodnutí;
· Vie správne tvoriť myšlienkové mapy;
· Vie vybrať a použiť spomedzi myšlienkových nástrojov tu správnu metódu, alebo
kombináciu metód na riešenie konkrétneho problému a na rozhodovanie;
· Dokáže zainteresovať na riešení problémov komplexného a strategického charakteru
členov viacerých záujmových skupín;
· Vie účinne prezentovať dosiahnuté riešenie, aj jeho postup, pred náročným auditóriom.

Metodika kurzu:
Teoretický výklad myšlienkových nástrojov bude obmedzený na nevyhnutné minimum. Jadrom
kurzu je vysvetľovanie pracovných postupov využitia myšlienkových nástrojov, všeobecne aj
jednotlivo, na riešení praktických problémov, modelových aj reálnych situácií z praxe. Účastníci
kurzu majú možnosť podieľať sa na výbere problémov, na ktorých sa bude vysvetľovať aplikácia
jednotlivých myšlienkových nástrojov a aj na tom, ktorým so špeciálnych myšlienkových
nástrojov bude venovaná väčšia pozornosť. Súčasťou metodiky je aj využitie „Teorie
obmedzení“ pre oblasť logického myslenia.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu: