Samel.EdU

Finančné riadenie projektov

Východiská:
Súčasná situácia kladie vysoké nároky na vedúcich pracovníkov, projektových manažérov aj
členov projektových tímov. Finančné riadenie projektov musí klásť dôraz iné aspekty riadenia
ako v minulosti.

Charakteristika workshopu:
Absolvovanie workshopu umožňuje naučiť sa využívať finančné nástroje v riadení projektov
v praxi, bez toho aby bolo nutné osvojiť si jeho pojmový a metodologický aparát.

Workshop je vhodný pre:
· Vedúcich manažérov organizácie
· Finančných riaditeľov
· Projektových manažérov
Po ukončení workshopu budú jeho absolventi vedieť:
· Zvládnuť riadenie nákladov v prípravnej projektového cyklu
· Zohľadniť riziká do plánovaných finančných výstupov
· Pripraviť najlepšie riešenie finančného plánu pre vnútorné prostredie projektu
· Prijímať opatrenia, ak došlo odchýlkam nákladov voči plánu realizačnej fáze
projektového cyklu
· Vypracovať súčtovú a nákladovú krivku, Cash flow projektu
· Nastaviť a koordinovať finančné toky projektov na celo firemnej úrovni

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie s použitím vzorových šablón.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov