Samel.EdU

Projektovanie a manažovanie vedecko - výskumných aktivít

Cieľ vzdelávania:
vedieť vyhľadávať vhodné programy, fondy, grantové schémy pre svoje projektové zámery
a ciele
analyzovať vlastné predpoklady, zdroje a kapacity potrebné na prípravu a realizáciu projektu
osvojiť si príslušnú odbornú terminológiu používanú v programových dokumentoch EÚ a pri
tvorbe projektov
zvládnuť metodiku tvorby projektu, proces plánovania jednotlivých etáp prípravy a realizácie
projektu
vypracovať projekt - žiadosť o grant/nenávratný finančný príspevok podľa pokynov
vyhlasovateľa
manažovať proces implementácie projektu, zabezpečiť monitoring, priebežné vyhodnotenie
a záverečné hodnotenie výsledkov a ukončenie projektu

Metódy výučby:
prednášky, výklad právnych predpisov a noriem EU, výklad odbornej terminológie, príklady
dobrej praxe, riešenie konkrétnych problémov, modelových a reálnych situácii tvorby
a implementácie projektov. 

Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov