Samel.EdU

Zisťovanie faktov (stavu a príčin)

Charakteristika kurzu:
Inovuj alebo zomri je imperatív doby !!!
Inovácia je aj drobná zmena, ktorá vedie k väčšiemu finančnému prietoku firmy.
Zapojenie všetkých pracovníkov do riešenia aktuálnych problémov firiem je zárukou úspešnosti
firmy. Medzi úspechom a neúspechom rozsiahlejších inovácií je tenká čiara, preto nie je nič tak
dôležité ako zvládnutie celého cyklu inovácií, ( 1. Výber problému, 2a. Zber podnetov,
3a. Analýza stavu, 3b Analýza príčin, 4. Generovanie nápadov, 5. Výber najlepších riešení,
6. Schválenie, 7. Realizácia ). Vo fázach sa zisťovania faktov je dôležité nájsť správne intervenčné
miesta pre inovácie, ktoré môžu viesť k pozitívnym zmenám.

Kurz je vhodný:
Pre manažérov všetkých úrovní riadenia, vedúcich projektov a projektových tímov, všetkých,
ktorí sa chcú efektívne pracovať a prispieť k rozvoju firmy.

Prínosy pre firmu:
Účastníci poznajú a vedia:
· Predpoklady na zapojenie čo najširšieho počtu ľudí do riešenia nežiaducich javov vo firme.
· Identifikovať nežiaduce javy a koreňový problém.
· Pracovať s úzkym miestom systému.
· Vybrať intervenčné miesta pre inovácie.

Metodika kurzu:
Teoretický výklad o inováciách a kreativite je obmedzený na nevyhnutné minimum.
80% vzdelávacieho času tvoria zážitkové cvičenia v reálnej téme odberateľa.
Jadrom kurzu je osvojenie si postupov.

Časový Rozsah:
1 deň / 8 hod

Bonusy:
Každý účastník dostane bezplatný bezplatné video výstupy k predmetnej téme
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp 

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Od myšlienky k úspešnému projektu